Faiz Ve Alış Veriş İle İlgili Konular (Devamı) 3


FAİZ VE ALIŞ VERİŞ İLE İLGİLİ KONULAR

(DEVAMI) 3

Mukaddime: 

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın Adıyla…

Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Rasûlü’dür…

Bundan sonra:

(64) Köpek Satışının Haramlığı!

(105)  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Köpeğin satış bedeli helal değildir!” (Ebu Davud 3484, Nesei 4304, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 7640)

(106) Ebu Mes’ud el-Ensarî (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis etti:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) köpeğin ücretini yasakladı!

(Buhari 2070, Müslim 1567/39, Ebu Davud 3428, Nesei 4303, 4680, Tirmizi 1291, İbni Mace 2159, İbnu’l-Carud 581, İbni Hazm 9/10, Beyhaki 6/126, Begavi 2037, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/118, 120)

(107) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) köpeğin satış bedelini yasakladı ve:

"Eğer bir kimse köpeğin satış bedelini talep etmek için gelirse, o kimsenin elini toprakla doldur!’ buyurdu.” (Ebu Davud 3482)

(108) Rafi bin Hadic (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim:

‘Kazancın en şerlisi; köpeğin satış ücretidir! Köpeğin ücreti habistir!’ buyuruyordu.”

(Müslim 1568/40, Nesei 4305, İbni Hibban 5153, Tayalisi 966 Tabarani Mucemu’l-Kebir 4261, 4263)

(65) Kedi Satışının Haramlığı!

(109) Ebu’z-Zubeyr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Cabir (Radiyallahu Anh)’a köpek ve kedinin satış bedelini sordum?

Cabir (Radiyallahu Anh):

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu men etti! dedi.”

(Müslim 1569/42, Ebu Davud 3480, Tirmizi 1295, İbni Mace 2161, Ahmed bin Hanbel Müsned 3/349)

(66) Ganimet Mallarını Taksim Etmeden Önce Satılmak Haramdır!

(110) Haşen es-Sanânî şöyle dedi:

Ruveyfi’ bin Sabit el-Ensarî (Radiyallahu Anh) bizin aramızda hatip olarak ayağa kalktı ve şöyle dedi:

−Ben size sadece Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den Huneyn günü işittiğim şeyleri söylüyorum.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−"Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kişiye, taksim oluncaya kadar ganimet malını satması helal olmaz!’ buyurdu.”

(Ebu Davud 2158, Beyhaki 7/449, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/108, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 2138)

(111) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hayber’in fethedildiği günü ganimet malları taksim edilinceye kadar satılmasını yasakladı!”

(Hakim 2/137/2611, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 5/141)

(67) Paranın Parayla Satışının Caiz Olmadığı!

(112) Tavus (Rahmetullahi Aleyh), Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’dan şöyle dediğini rivayet etti:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kişiyi satın aldığı erzakı tamamen teslim alıncaya kadar başka bir müşteriye satmaktan yasakladı!

Ben, Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma)’ya:

−O yasak nasıldır? dedim.

Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma):

−Müşterinin satın aldığı erzakı kabzedip taşımadan başkasına satması, parayı para ile satmaktır! Çünkü satın alınmış olan erzakın teslimi geri bırakılmıştır! dedi.”

(Buhari 1968, Müslim 1525/31, Ebu Avane 4985, Ebu Davud 3496)

Musâkât İle İlgili Konular

Musâkât: “Sikaye kelimesinden türeme bir sözcüktür. Anlamı ise, su ile ilgili Alış Veriş ve muameleleri ilgilendiren şeylerdir. Genelde kullanıldığı:

Bir şahsın, bahçesindeki ağaçları, onların meyvesinin bir kısmını bedel onlara bakması, sulaması aşılaması için bir kişiye vermesidir. Yahut tarla sahibinin tarlasını onun mahsulünden belirli bir kısmını bedel oraya bakması ve orada çalışması için bir kişiye vermesidir. Musâkât bu manada muzaraa, muhabara ve muhakale manalarına gelmektedir. Bu muamelelerin delilleri ve izahı, Muzaratla ilgili baplarda gelecektir. Dolayısıyla biz bu bapta suyun alım ve satımı ile ilgili hadisleri ve izahını yaptık.”

(68) Suyun Fazlasını Satmanın Haramlığı!

(113) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Suyun fazla olanını men etmeyin! Bu men ile çayır çimenin fazla olmasını men etmiş olursunuz!” (Buhari 2183, Müslim 1566/37, Malik 2/744/29, Ebu Davud 3473, Tirmizi 1288, İbni Mace 2478, İbnu’l-Carud 596, İbni Hibban 4954, Humeydi 1124, Ahmed bin Hanbel Müsned2/309, 372)

(114) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) suyun fazlasını satmayı yasakladı!”

(Müslim 1565/34, Ebu Davud 3478, Nesei 4674, Tirmizi 1287, İbni Mace 2477, İbnu’l-Carud 595, İbni Hibban 4953, Hakim2/44, 61, Beyhaki 6/15)

(69) Kuyu Satın Alıp Müslümanlara Tahsis Etmek

(115) Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim Rume kuyusunu satın alır ve o kuyudaki kovasının hakkı Müslümanların kovasının hakkı gibi olursa onun için cennet vardır.”

Bunun üzerine Osman (Radiyallahu Anh) o kuyuyu satın aldı.”

(Buhari Talikan 2180, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel Müsned 555)

Haram Olan Kazançlar İle İlgili Konular

(70) Fahişe Kadınların Kazancı Haramdır!

(116) Ebu Mes’ud el-Ensarî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fahişenin kazancını... yasakladı!

(Buhari 2070, Müslim 1567/39, Ebu Davud 3428, Nesei 4303, 4680, Tirmizi 1291, İbni Mace 2159, İbnu’l-Carud 581, İbni Hazm 9/10, Beyhaki 6/126, Begavi 2037, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/118, 120)

(117) Rafi bin Hadic (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

“Kazancın en şerlisi; fahişenin kazancı... fahişenin kazancı habistir!”  (Müslim 1568/40, Nesei 4305, İbni Hibban 5153, Tayalisi 966, Tabarani Mucemu’l-Kebir 4261, 4263)

(71) Şarkıcı Kadınların Kazancı Haramdır!

(118) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şarkıcı kadınların satılmasını, satın alınmasını, kazançlarını ve kazanç bedellerinin yenmesini yasakladı!”

(İbni Mace 2168, Tirmizi 1298, Humeydi 910, Ahmed bin Hanbel Müsned 22231, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 6/1016)

(119) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şarkıcı cariyeleri satmayın; onları satın almayın; onlara şarkıcılığı öğretmeyin! O kadınlar üzerinde yapılan alış verişte hayır yoktur ve onların kazancı haramdır!”

Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Lokman Suresi 6. ayet bunun gibisi için indi.”

Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: 

“İnsanlardan öylesi var ki; bilgisizce (insanları) Allah’ın yolundan saptırmak ve sonra onunla alay etmek için, boş sözü satın alırlar! Onlar için alçaltıcı bir azap vardır!” (Lokmân: 31 /6)

(Tirmizi 1298, Taberani Mucemu’l-Kebir 8/7749, 7805, 7825, 7855, 7861, 7862, Beyhaki 11055, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 6/1016)

(120) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cariyelerin kazancını yasakladı!”

(Buhari 2109, Ebu Davud 3425, Darimi 2/272/2623, İbnu’l-Carud 587, İbni Hibban 5158, Tayalisi 2520, Ebu Nuaym Hilye 7/101, Beyhaki 6/126, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/287)

(72) Faizle Elde Edilen Kazanç Haramdır!

(121) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazan kimseye ve bu muamelenin şahidlerine lanet etti ve şöyle buyurdu:

“Onlar günahta eşittir.”  (Müslim 1598/106, Ebu Yağla 1849, İbnu’l-Carud 646, Beyhaki 5/275, Begavi 2054, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/393, 3/304, Tayalisi 343, İbni Hibban Mevarid 1112)

(73) Kâhinlik Ücretinin Haramlığı!

(122) Ebu Mes’ud el-Ensarî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kahinlik ücretini yasakladı!”

(Buhari 2070, Müslim 1567/39, Ebu Davud 3428, Nesei 4303, 4680, Tirmizi 1291, İbni Mace 2159, İbnu’l-Carud 581, İbni Hazm 9/10, Beyhaki 6/126, Begavi 2037, Ahmed bin Hanbel Müsned 4/118, 120)

(74) Kumarla Elde Edilen Kazancın Haramlığı!

(123)  Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: 

“Ey müminler! Şarap, kumar, dikili taş (put)lar şans okları, şeytanın işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi!?” (Mâide: 5 / 90, 91)

(124) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şüphesiz ki, Allah size, içkiyi kumarı ve tavlayı yasakladı!”  (Ahmed bin Hanbel Müsned 2625, Tabarani Mucemu’l-Kebir 12601, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1708, Albânî Mişkat 4503)

(75) Damızlık Hayvanın Ücretinin Haramlığı

(125) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) damızlık erkek hayvana dişi hayvanı dölletme ücretini yasakladı!”

(Buhari 2110, Ebu Davud 3429, Nesei 4685, Tirmizi 1289, İbnu’l-Carud 582)

(76) Hacamat Yapıp Kazanç Elde Etmek Caiz Değildir!

(126) Rafi bin Hadic (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

“Kazancın en şerlisi; hacamat yapanın kazancıdır! Hacamat yapanın kazancı habistir!”  (Müslim 1568/40, Nesei 4305, İbni Hibban 5153, Tayalisi 966, Tabarani Mucemu’l-Kebir 4261, 4263)

(127) Muhayyısa şöyle dedi:

“Kendisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den hacamat yapma ücreti almak için izin istedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu yasakladı! Muhayyısa Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e muhtaç olduğunu zikredip bunu sormaya ve bu hususta izin istemeyi terk etmedi. Nihayet Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Muhayyısa’ya hacamattan elde ettiği kazancı, kendisinin yememesini su çeken devesine ve kölesine yedirmesini emretti.”

(Malik 2/974/28, Ebu Davud 3422, Tirmizi 1277, İbni Mace 2166, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/435, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 1400)

(77) Kur’an Öğretmeye Mukabil Ücret Almanın Nehyi!

(128) Ubade bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Suffe ehlinden bir takım insanlara yazı yazmayı ve Kur’an okumayı öğrettim. Onlardan bir şahıs bana ok atmak için bir yay hediye etti. Ben içimden, bu bir mal değildir. Onunla Allah yolunda ok atarım; Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’egideyim bunu ona sorayım dedim.

Müteakiben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldim ve:

−Ya Rasulallah! Kendilerine yazı ve Kur’an öğrettiğim kimselerden bir şahıs bana bir yay hediye etti. Bu bir mal değildir bununla Allah’ın yolunda ok atarım dedim.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Onun sebebiyle ateşten bir halka ile halka takınmak ve sevinmek istersen onu kabul et.” (Ebu Davud 3416, İbni Mace 2157,Hakim 2/41, Beyhaki 6/125/11681, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 256)

(129) Ubeyy bin Ka’b (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bir adama Kur’an öğrettim. O da bana, bir yay hediye etti. Ben bunu Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e zikrettim.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Eğer o yayı alırsan ateşten bir yay alırsın!”

Ben de onu geri iade ettim.

(İbni Mace 2158, Beyhaki 6/126/11684, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1493)

(130) Ebu’d-Derda (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim Kur’an talimine karşı ücret olarak bir yay alırsa, Allah ateşten bir yayı ona gerdanlık yapar!” (Beyhaki 6/126/11685, Albânî Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha 256)

(78) Ölüye Ağıt Yakarak Ücret Almak Helal Değildir!

(131) Ebu Haşim dedi ki:

“İbrahim en-Nahâî, ölü ardından ağıt yakıcı kadınların ücretini... kerih görürdü!”

(İbni Ebi Şeybe 5/255/3, Buhari 2109)

Faiz İle İlgili Konular

(79) Faizli Muamele Allah ve Rasulüne Savaş Açmaktır!

(132) Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: 

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Eğer mü’minler iseniz faizden geri kalan kısmı bırakın! Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Rasulü ile harbe girdiğinizi bilin! Tevbe ederseniz, ana malınız sizindir. Ne haksızlık edersiniz, ne de haksızlığa uğratılırsınız.” (Bakara: 2 / 278, 279)

(80) Faizin Kaldırılması

(133) Süleyman bin Amr bin el-Ahvas babasından rivayet ederek şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i veda haccında işittim şöyle buyuruyordu:

“Dikkat edin, cahiliye faizlerinden her faiz iptal edilmiştir! Size mallarınızın aslını almak vardır, bu şekilde ne zulüm eder ne de zulme uğratılırsınız...”  (Ebu Davud 3334, Tirmizi 3087, İbni Mace 3055, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 5/279)

(134) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Cahiliye faizi de kaldırılmıştır. Faizlerimizden ilk kaldırdığım faiz Abdulmuttalib bin Abbas’ın faizidir. O tamamıyla geçersiz kılınmıştır”  (Müslim 1218/147, Ebu Davud 1905, Nesei 2711, İbnu’l-Carud 465, İbni Mace 3074, İbni Hibban 3944, Ahmed bin Hanbel Müsned 14447)

(81) Faiz Yemenin Günahı!

(135)  Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Faiz yetmiş üç baptır. Onların günah cihetinden en hafifi, kişinin annesi ile zina etmesi gibidir. Bilin ki, faizin en şiddetlisi Müslüman kişinin ırzıdır!”  (Hakim 2259, İbni Mace 2274, İbnu’l-Carud 647, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 3539)

(82) Faiz Yiyene, Yedirene, Katibine ve Şahidine Lanet!

(136) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazan kimseye ve bu muamelenin şahidlerine lanet etti! ve şöyle buyurdu:

“Onlar günahta eşittir!”  (Müslim 1598/106, Ebu Ya’la 1849, İbnu’l-Carud 646, Beyhaki 5/275, Begavi 2054, Ahmed bin Hanbel Müsned 1/393, 3/304, Tayalisi 343, İbni Hibban Mevarid 1112)

(83) Faiz Yemek Günahı Kebâirdendir!

(137) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Helak edici yedi şeyden uzak durunuz!”

Sahabeler:

−Ya Rasulallah! Onlar nelerdir? dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

1) “Allah’a şirk koşmak,

2) Sihir yapmak,

3) Haklı olmanın dışında Allah’ın haram kıldığı nefsi öldürmek,

4) Faiz yemek,

5) Yetimin malını yemek,

6) Düşmanla karşı karşıya iken savaştan kaçmak ve

7) Zinadan korunmuş saf mü’min kadınlara zina iftirasında bulunmaktır!”

(Buhari 2615, Müslim 89/145, Ebu Davud 2874, Nesei 3673, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 1335)

Faiz Çeşitleri İle İlgili Konular

(84) Faiz Yetmiş Üç Kısımdır

(138) Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Faiz yetmiş üç baptır. Onların günah cihetinden en hafifi, kişinin annesi ile zina etmesi gibidir. Bilin ki, faizin en şiddetlisi Müslüman kişinin ırzıdır!” (Hakim 2259, İbni Mace 2274, İbnu’l-Carud 647, Albânî Sahîhu’l-Cami’ 3539)

(85) Genelde Faiz Veresiye Alış Verişlerdedir!

(139) Usame bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Faiz ancak veresiye Alış Veriştedir.” (Nesei 4594, Ebu Avane 5426)

(140) Süfyan bin Mut’im şöyle dedi:

“Benim bir ortağım, çarşıda ödenmesi veresiye gümüş para sattı.

Ben buna hayret edip:

−Subhanallah! Bu satış doğru olur mu? dedim.

Ortağım da:

−Subhanallah! Vallahi ben bu gümüş paraları çarşıda sattım da hiç kimse beni ayıplamadı! dedi.

Bunun üzerine ben Berâ bin Azib (Radiyallahu Anh)’a sordum.

Berâ (Radiyallahu Anh):

−Biz bu şekilde alış veriş yapıyorken, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Medine’ye geldi ve şöyle buyurdu:

−“Elden ele peşin olursa bunda bir beis yoktur. Veresiye olanına gelince, o doğru olmaz!”

Sen Zeyd bin Erkam (Radiyallahu Anh)’a git ve bunu ona da sor! Çünkü o, ticaretçe en büyüğümüz idi dedi. Bunun üzerine ben de bunu Zeyd bin Erkam (Radiyallahu Anh)’a sordum. O da Berâ (Radiyallahu Anh)’ın söylediğinin aynısı söyledi...

(Buhari 3699, Müslim 1589/86, Nesei 4589)

(86) Vadeli Satışlarda ki Faiz!

(141) Malik bin Evs’in haber verdiğine göre:

Kendisi yüz dinarı sarf edecek gümüş dirhemle bozacak birini talep etmiştir. Müteakiben Talha bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh) beni çağırdı ve birbirimizle pazarlık ettik. Nihayet benden yüz dinarı bozmak için alıp, altını elinin içinde evirip çevirmeye başladı.

Sonra da:

−Hazinecim ormandan gelene kadar bekle dedi. Ömer (Radiyallahu Anh) onları dinliyordu.

Bunun üzerine Ömer (Radiyallahu Anh):

−Hayır, vallahi sen gümüşleri Talha’dan almadan ondan ayrılmayacaksın!

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Altını altın karşılığında satmak faizdir, ancak al ver diye peşin olması bundan müstesnadır! Buğdayı buğdayla satmak faizdir, ancak al ver diye peşin olması müstesnadır! Arpayı arpayla satmak faizdir, ancak al ver diye peşin olması müstesnadır! Hurmayı hurmayla satmak faizdir, ancak al ver diye peşin olması müstesnadır!” (Buhari 1998, Malik 2/636, 637, Ebu Davud 3348, Abdurrezzak 14541, Begavi 2057)

  NOT: KONUNUN DEVAMI VAR

Hâtime:

Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

Yardım ve başarı, izzet ve şeref Allâh’tandır.

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Muvahhid Kullara Selâm Olsun.

Polat Akyol.


KAYNAK:


KUR’AN VE SAHİH SÜNNET

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Faiz Ve Alış Veriş İle İlgili Konular (Devamı) 3 başlıklı yazı Polat Akyol tarafından 21.01.2023 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
© 2008-2022 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.
Ferizli Çekici, Savaş Oto Kurtarma