Caner Taslaman

CANER TASLAMAN

Caner Taslaman’ın kişisel web sitesini ziyaret ettiğinizde renkli bir kişilik olduğunu, çok okuyup çok yazdığını popülaritesinin zirvelerinde gezdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Caner Taslaman veya başka bir akademisyen özel olarak ilgi alanımda değil.Ama iş İslami manada kavram kargaşasına sokulduğumuz şu günlerde hadisleri tartışmaya açmasıyla ilgi alanıma girdi.Televizyonlarda girdiği deve sidiği tartışmasının tarafları zaten yeterince konuştukları için benim söyleyecek bir sözüm yok.

Bir sitede hakkında Taslaman’ın vahiy, akıl ve fıtrat temelli düşünüp konuştuğu yazılmış.Deve sidiği tartışmasına kadar hakkında müspet veya menfi bir düşüncem yoktu. Ardından kişisel web sitesinden bazı kitaplarını indirip okudum.Evrim teorisiyle ilgili görüşlerini merak ettim.Okuduğum kitaplarından bazı alıntılarla Caner Taslaman hakkındaki görüşlerimi yazmaya çalışacağım müsaadenizle.

Caner Taslaman hakkında en çok merak ettiğim konuların başında Teist olması geliyor.Sözlükte“ tanrı” anlamındaki Yunanca theos kelimesinden türetilen teizm (İng. theism, Fr. théisme) genellikle, âlemin yaratıcı sebebi olan,varlığı mutlak bir Tanrı inancını savunan felsefî düşünceyi ifade eder; bu düşünceyi benimseyene teist denir.Terim Türkçe’de tanrıcılık,modern Arapça’da el-ilâhiyye ve et-te’lîhü’d-dînî şeklinde karşılanmaktadır... DİA
Geniş anlamda teizm öncelikle Tanrı’nın var olduğuna inanmak ve bu inancı bir şekilde savunmaktır. Bu tavrın arkasında, maddî dünyanın ötesinde aşkın bir varlığın mevcudiyetini ve O’nun kutsallığını kabul etme düşüncesi yatmaktadır. Teistik Tanrı inancının ilk adımı olan bu yaklaşım, herhangi bir dinî veya felsefî bilgiyle karşılaşmamış olan kişiler arasında yaygın olup “mutlak teizm” diye de adlandırılabilir.Teizmin en son aşaması Tanrı’nın vahiy gönderdiğine ve mûcizeler yarattığına inanmaktır. Teizmin dinî boyutu olarak da görülebilecek olan bu anlayış monoteizmle paralellik göstermekte,Hz. İbrâhim’de sembolleşen tevhid inancını sürdüren Yahudilik,Hıristiyanlık ve Müslümanlığın özünü meydana getirmektedir.Aydın Topaloğlu.
Merak ettiğim Caner Taslaman Teizm’in hangi aşamasındadır.Tanrı’nın varlığına inanan birisi midir? Yoksa Tanrı inancı İslam akidesindeki İmamı Maturidi’nin sistemleştirdiği inanca sahip birisi midir?
Merak etme sebebime gelince kesin bilinen bir şey ki herkesin kafasında bir Tanrı/ Allah inancı ve imajı mevcut.Maddeyi,Evreni tanrılaştıranlar olduğu gibi,Hıristiyanların tanrılarına oğul edinmeyi isnat ederken Yahudiler milli bir tanrı icat etmişler.İslami olmayan ama İslami sayılan bazı fırkaların farklı İlah inançları olduğu,İbni Sebe’nin Hz.Ali’ye ilahlık isnat ettiği,ŞİA inancında bu görüşünün olduğu biliniyor.Anlatmak istediğim Ehli Sünnet’in Allah akidesi özgün bir akidedir. İnancınız bu akideye uygun mudur?Kitabınızda bunu tam olarak hissedemedim dersem kusura bakmayın,anlayışımın kıtlığına verin.Kitabınızda Tasarım ve Tasarımcı’dan bahsediyor, Tasarımcıdan kastınız Allah-ü Teala ise niçin doğrudan Allah-ü Tealanın adını zikretmiyorsunuz. Zira Tanrı kelimesi bile Allah ismiyle eş değer olmadığı gibi aynı manaya gelmez.Teist kelimesi Müslüman karşılığı değil malum.Tek Tanrılı-Semavi-Monoteist din mensuplarına verilen ortak ad. Yanlış anlaşılmasın CT’ın inancı kendini ilgilendirir diyebilirsiniz.Televizyonlarda İslami tartışmalara çıkan birisi olmasaydı doğru inancı kendisini ilgilendirirdi.Yazdıkları ve söyledikleriyle insanların kafalarını karıştırabiliyorsa herkesi ilgilendirir.

İslam karşıtlarının Edile-i Şeriye dediğimiz dinin temellerinden Sünnet’i-Hadisi (Kitap-Sünnet-İcma ve Kıyas) itibarsızlaştırarak Peygambersiz bir İslam oluşturma çabalarının had safhada olduğu şu dönemde Hadisi tartışmaya açmak bana ilginç geliyor. (Şimdilerde ölü bir Yıllar önce sünneti tartışmaya açan bir akademisyen en sonunda Namazı ümmetin başına bela ettiniz’e kadar gelmiş ve deist olduğunu ifade etmişti.)Bilelim ki hüsnü zannımızı ona göre belirleyelim.

Evrim Teorisi,Felsefe ve Tanrı kitabının son bölümünü okumadım.İlk bölümlerinden anladığım, Caner Taslaman evrim Teorisi yandaşlarını ve karşıtlarını sınıflandırmış ve kendisini de Evrim Teorisi karşısında Agnostik-Teist sınıfına koymuş. (Agnostiklere göre Tanrı'nın varlığı meselesi insan aklının ötesinde bir konudur.O halde böyle bir varlık hakkında konuşmak veya hüküm vermek de imkânsızdır.Dolayısıyla agnostikler Tanrı inancı karşısında tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir. Aydın Topaloğlu-DİA-Ateizm ve Eleştirisi)

Suizan etmek istemem ama kendisini niçin Müslüman olarak değil de Teist olarak sınıflandırdığını pek anlayamadım. Evrim teorisine inana herkesin Ateist olmadığı,Her Ateist’in Evrim Teorisini kabul etmediği fikrine katılmamak mümkün değil.(her Evrim Teorisi’ne inanan ateist olmadığı gibi her ateist de Evrim Teorisi’ne inanmamıştır.29 Daha evvel belirtildiği gibi, her Evrim Teorisi’ne inanan ateist olmadığı gibi her ateist de Evrim Teorisi’ne inanmamıştır.76)

Burada Ama demek zorundayım:Yine CT’nin ifadesiyle (Evrim Teorisi’ne inananlar bütün canlıların birbirinden türediğini söylerken,başlangıçtaki bütün canlıların atası olan ilk canlının”kendiliğinden” türediğini kabul etmek zorundadırlar.81) CT Evrim Teorisine inan herkesin Ateist olmadığı iddia ediyor ama Dawinizm ve Evrim Teorisinin aynı anlamda kullanıldığını da belirtmeden geçemiyor.Günümüzde Evrim Teorisi ve Darwinizm ifadeleri genelde Yeni-Darwinizm ile özdeşleşmiştir ve bu ifadelerin biri diğerinin yerine kullanılmaktadır.172 (Deyim şu sıralarda daha çok Darwin eleştirmenlerince, evrimsel biyolojiyi destekleyenlerin inancını tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Nitekim internette yapılacak bir arama deyimin gerek ülkemizde gerek dışarıda daha çok bu yönde kullanıldığını kanıtlayacaktır. Bu kullanış tarzı ateizm ile bir çağrışımı içeriyor. “Yaratılışçı”lar da deyimi ekseriya küçümseyici bir tarzda kullanırlar. Evrimi bir doktrin veya inanç olarak görmek, “yaratılış”ın okullarda öğretilmesi için dinsel güdülü politik tartışmaları kuvvetlendiriyor. Nitekim, dünyada benzeri görülmemiş şekilde, ülkemizde yaratılışçılık eğitim müfredatına alınabilmiştir. https:/ /evrimteorisionline.com /2011/03/26/darwinizmin-tanimi/) 
Oysa Richard Dawkins,‘Evrim Teorisi’ne inanan-ateist’sınıf içinde yer almaktadır ve kitaplarının birçok yerinde ateizmin ancak Evrim Teorisi sayesinde rasyonel olabildiğini savunmaktadır.Dawkins,Hume’un ve Darwin’den önceki ateistlerin ‘görünüşteki tasarımı’ izah edemediklerini,evrenin tasarımlanmış olduğuna karşı ciddi bir alternatif sunamadıklarını  söylemekte ve “Darwin’in,Türlerin Kökeni’nin yayımlandığı 1859 yılından önce herhangi bir tarihte bir Tanrı-tanımazın var olabileceğini hayal bile edemiyorum” şeklindeki iddialı yaklaşımını savunmaktadır.285
Burada şunu sormak isterim yaradılışı tesadüfe bağlamak tesadüfü tanrılaştırmak değil midir?Bu durumdaki kişi Ateist değil midir? Yani tesadüfi yaradılışa inanan biri nasıl teist olabilir?Bu ciddi bir kafa karışıklığını göstergesi değil midir?CT bu kafa karışıklığını kitabında açıkça zikrediyor.Eğer böyle bir sınıfın varlığını kabul etmeseydim, ‘Evrim Teorisi’ni reddeden teist’ veya ‘evrimci teist’ kategorilerinden birini seçmek zorunda olduğum gibi yanlış bir hisse kapılabilirdim;301 Ben, kendi pozisyonumu ‘teolojik agnostisizm’ (din bilimsel bilinemezcilik) olarak tanımlıyorum.Tanrı’nın varlığı konusunda agnostik kalmıyorum,303
Yukarıda alıntıladığım ifadelerden C.Taslaman’ın kafa karışıklığını anlattığımı düşünüyorum.Öyle anlaşılıyor ki C.T felsefi olarak Ateizm-Tesadüf temeli üzerine şekillendirilmiş Evrim Teorisini Teizm ile uzlaştırmaya çalışmış bir görüntü vermektedir. Olabilir insanların düşüncelerine saygı göstermek zorundayız.Benim itirazım bunu Müslüman-eğer Müslüman ise-birisinin yapması.İkinci itirazım ise benim bildiğim imanda tarafsızlık olmaz.Kişi ya inanırsınız ya da inanmazsınız.İslam akaidini(Allah inancını) Kur’anı Kerim belirlemiştir.Allah-ü Teala’ya yaratılmışlara mahsus acziyet vb şekilde vasıflar isnad edilemez.Küfürdür.Anlatmak istediğim kişi Müslüman ise Allah-ü Tealanın yaratıcı vasfıyla,kudretiyle çelişen bir şekilde imanını belirleyemez. Biyolojik Evrim Teorisine karşı Teist Agnostik olmanın, Tanrının varlığı konusunda agnostik kalmamanın mantığını da anlayamadım doğrusu.Bu ifadelerin manası şu mudur? Tanrı var ama insanın evrimleşmesi konusundaki durumunu bilmiyorum(haşa) Eğer kişi biyolojik evrim teorisini Tanrı inancından bağımsız yapabilir dersek bu kişiyi hangi mantıkla teist sınıfına sokacağız.CT başka bir kitabında Evrim Teoricilerin tavrını şöyle açıklamaktadır:Örneğin Sir Arthur Eddington hislerini açık bir dille şöyle ortaya koyuyordu:“ Evrenin başlangıcı olduğu fikrini felsefi açıdan iğrenç buluyorum...”(Big Ban ve Tanrı-31) Malum Big Bang Teorisi Evrenin bir başlangıcının olduğu yani bir YARATICI’sının olduğunu ispatlamış durumda. Ama Allaha inanmamak için tesadüfü tanrılaştıran insanlardan bahsediyoruz. https:// evrimagaci. org/ilk-insan-hic-var-olmadi-7374https://evrimagaci.org/evrimi-anlamak-ilk-insan-asla-var-olmadi-5498
CT akademisyen olması hasebiyle iki yüz yıldır hararetli şekilde tartışılan Evrim Teorisini tez konusu yapmasından doğal bir şey olamaz elbette ki.Kitabının pek çok yerinde ve Big Bang kitabında da açıkça yaratılışı savunuyor.Tesadüfü reddediyor.Televizyon programlarından Hadis karşıtı olduğunu,sosyoloji eğitimi aldığı için Hadis Metodolojisini bilmediğini,öğrendik,Evrim konusunda Teist agnostik ama Tanrının varlığı konusunda agnostik kalmadığını ifade ediyor kendisi.Bütün bunlardan sonra CT’nin Müslüman olup olmadığı konusu gerçekten Agnostik bir konu benim için!!! C Taslaman’daki kafa karışıklığını ifade etmek için kitabındaki bir kaç ifadeyi eklemem gerek:Elbette tesadüfçü, ateist bir Evrim Teorisi yaklaşımı Kutsal Metinler’e terstir. Fakat Tanrı’nın canlıları yaratırken ‘evrim’i araçsal sebep olarak kullanmadığını veya kullandığını söylememizi zorunlu kılan Kutsal Metinler’de bir ifade olmadığını düşünüyorum.352

‘Materyalizm’ sadece maddenin var olduğunu, madde dışında hiçbir varlığın (cevherin) bulunmadığını savunur;‘ateizm’ ise Tanrı’nın var olmadığını savunan bir görüştür.Günümüz ateistlerinin büyük çoğunluğunun materyalist olduğu ve bu iki ifadenin adeta birbirine özdeş anlamda kullanıldıkları söylenebilir391

Evrim Teorisi’nin bu tartışmada önem kazanma sebebi,natüralizmin,yani ateizmin hizmetçisi yapılmaya çalışılmasından kaynaklanmaktadır.397 bir türün diğer bir türden oluşumunu (evrimini), Tanrısal yaratışa aykırı görmek için de bir sebep yoktur.345

12/11/2018


Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Caner Taslaman başlıklı yazı Mustafa ESER tarafından 3.12.2019 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan eserlerin hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )
 
© 2008-2022 Edebiyat Evi | Eserlerin tüm hakları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.
Ferizli Çekici, Savaş Oto Kurtarma