Melekler Ve Görünmeyen Varlıklar

1. VARLIKLAR ALEMİ

Varlıkları çok çeşitli gruplara ayırtmak mümkündür. Bunları kısaca şu şekilde belirtebiliriz: Canlı varlıklar, cansız varlıklar; maddi varlıklar, manevi varlıklar.

Maddi varlıklar gözümüzle görülebilen, elimizle tutulabilen türden varlıklardır. Bunlar canlı olabildikleri gibi cansız da olabilirler. Etrafımızda gördüğümüz, dokunduğumuz taş, ağaç, toprak gibi varlıklar maddi varlıklardır. Bunlara ''somut varlıklar'' da denilir.

Manevi varlıklar ise duyu organlarımızla görüp dokunamadığımız varlıklardır Ruh ve akıl manevi varlıklara verilebilecek iki örnektir. Aklımız, ruhumuz vardır ama bunları somut varlıkları gördüğümüz gibi göremeyiz. Fakat varlıklardan da şüphe edemeyiz. Bu tür manevi varlıklara ''soyut varlıklar'' adı verilir.

2. MELEKLER .

Melekler, insanlar tarafından görülemeyen manevi varlıklardandır. insan gibi

topraktan yaratılmamışlardır. Melekler, nurdan yaratılmışlardır. insan gibi et ve kemikten oluşmamışlardır. Onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yeme, içme ve uyuma gibi şeylere ihtiyaç duymazlar. Yerde, gökte ve her tarafta bulunurlar.

Kuranıkerim'de meleklerden bahsedilir. Meleklerin bir kısmı ismen zikredilmekte, bir kısmı ise genel adıyla yer almaktadır.

Kuranıkerim melekleri şu şekilde tanıtır:

''Onlar, Allah'/n kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edilirse onu yaparlar.''

2. 1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Çok çeşitli görevleri olan meleklerin sayılarını ancak Allah bilir. Kendilerinden en çok bahsedilen melekler şunlardır:

a. Dört büyük melek b. Yazıcı melekler

C. Hafaza (koruma) melekleri a. Dört Büyük Melek

Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail isimli meleklere "dört büyük melek'' denilir.

Cebrail, vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırır. Kuran

ayetlerini peygamberimize o getirmiştir. Kuran'da en çok adı geçen melek, Cebrail'dir.

Mikail, Yüce Allah tarafından doğa olaylarını yönetmekle görevlendirilen melektir. Rüzgarın esmesi, yağmur ve kar yağması, mevsimlerin gerektirdiği olayların gerçekleşmesi bu meleğin sorumluluğundadır.

İsrafil, kıyametin kopacağı gün Sur'a üflemekle görevlidir. Sur'un ne olduğunu bilemiyoruz. Ama ne işe yaradığı Kuran'da bildirilmiştir. Kuran'a göre, kıyametin kopacağı gün İsrafil Sur'a üfleyecektir. Bu üfleme ile bütün canlıların dünya hayatı sona erecektir. Bundan sonra ahiret hayatı başlayacaktır. Ahiret hayatının başlaması da yine, İsrafil’in Sur'a üflemesi ile olacaktır. Yani 0, ikinci bir kez Sur'a üfleyecek ve ahiret hayatı başlayacaktır.

Azrail, eceli gelen insanları ruhlarını bedenlerden ayırmakla görevlidir. Bunun için "ölüm meleği'' de denilmektedir.

Her canlı gibi, insanın da belli bir yaşama süresi vardır. Bu süre dolunca insan ölür .Eceli gelen her insan, ahirete göç ederken, kıyametten sonraki dirilişine kadar geçecek: süre için, ruhunu Allah'a teslim etmektedir. işte bu teslim alma görevi Azrail tarafından yapılmaktadır. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyurulur:

''Ey Muhammed! De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canımızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. '' 1

B. Yazıcı Melekler

Bunlar insanların yaptıkları işleri kaydederler. Bu meleklere "Kiramen Katibin'' (Şerefli Yazıcılar) adı verilir. Her insanın yanında bu meleklerden iki tane bulunmaktadır. insanın sağında ve solunda her an insanla beraber olan bu iki melek, yapılan iyi ve kötü işlerin tamamını bir film şeridi gibi kaydetmektedirler. Bu konu Kuran'da şöyle belirtilmektedir:

''Oysa yaptıklarımızı bilen, sizi gözetleyen değerli yazıcılar vardır. ''

C. Hafaza (Koruma) Melekleri

insanları sürekli gözetim altında tutan meleklerdir. Onlar insanları her türlü kazadan ve beladan korurlar. Bu konu ile ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

''Kullan üzerinde mutlaka galip odur. Size hafaza melekleri gönderir. ..''

1 2.2. Melekler İyiliğin ve Güzelliğin Sembolüdür

Yüce Allah, melekleri insanlara yardımcı olsunlar diye yaratmıştır. Melekler müminlere yardım ederler, destek olurlar. insanları iyiliğe çağırırlar.

Melekler, her zaman insanların iyiliğini isterler. iyilik telkin ederek insanları iyiliğe yönlendirirler. insanların hatalarından dolayı bağışlanmaları için Allah'a dua ederler. Bu sebepten iyilik ve güzelliğin sembolü olarak görülürler. Bunun için dilimizde iyi ahlaklı insanları "melek gibi insan'' sözüyle överiz.

2.3. Meleklere İman, İmanın Şartlarındandır

Melekler duyu organlarıyla algılanamazlar, gözle görülemezler. Bu sebepten onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kuranıkerim ve hadislerdir. Kuranıkerim'de meleklere iman etmenin farz olduğu bildirilir: Bu konuda şu ayeti örnek gösterebiliriz: "Hepsi Allah 'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. ..,,

Allah'a iman eden insanın, meleklere iman etmesi gerekir. Aksi halde Allah'a da inanmamış olur. Bu konuda Kuranıkerim'de şöyle buyrulmuştur:

"Kimi Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır. ,, 3

2.4. Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

Allah'a ve meleklerine inanan insan, yaptığı her davranışın Allah tarafından görüldüğünü ve ayrıca melekler tarafından kaydedildiğini bilir. Bununla, yaptığı hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını da anlar. Bu sebepten kötü davranışlardan uzaklaşır, güzel davranışlara yönelmeye çalışır.

3. CİNLER

Cinler duyu organlarıyla algılanamazlar. insanlar gibi bilinç ve iradeye sahiptirler. Haklarındaki tek bilgi kaynağı vahiydir. Cinlerin varlığına inanmak gerekir. Çünkü onların varlığını Kuranıkerim haber verir. Peygamberimizin hadislerinde de cinlerden bahsedilir.

3.1. Kutsal Kitabımıza Göre Cinler

Kuranıkerim'e göre insan topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır. Cinler insanlardan daha önce yaratılmışlardır. Bu konuda şöyle buyurulur:

''And olsun ki insan, balçıktan işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce, alevli ateşten yarattık. ''

Cinlerin bir kısmı Allah'a inanır, bir kısmı ise inanmaz. inanmayanların sayısı daha fazladır. Kuran'ın bildirdiğine göre bir kısım cinler, Kuran'ı dinlemişler ve beğenerek Müslüman olmuşlardır. Kuran’da "cin suresi'' adıyla bir sure vardır.

Cinler de insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır. Doğar, büyür ve ölürler. Cinlerin ömürleri insanlarınkine göre daha uzundur.

3.2. Cinlerle İlgili Batıl inançlar

Cinlerle ilgili zaman içinde pek çok batıl inançlar ortaya çıkmıştır. Bunların başlıcaları; ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyüdür.

3.2.1. Ruh çağırma:

Ruh çağırma, ölülerin ruhlarıyla konuşulabileceği şeklindeki boş bir inançtır .Bu boş inanca göre, ölmüş insanarın ruhlarıyla medyumlar aracılığı ile ilişki kurulur. Medyumlar, onların sözlerini işittiklerini iddia ederler. Bu boş inancın tarihi ilk çağlara kadar uzanır. Günümüzde de bu tür boş inançlara sahip olan insanlar vardır.

3.2.2. Falcılık:

Fal, uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge anlamına gelir. Falcılık, gelecekten, bilinmeyen konulardan ve insan karakterinden haber verme işidir. Fal işini yapan kişiye falcı denilir. Falcılığın tarihi ilk çağlara kadar uzanır.

Falcı bazı yöntemler, kurallar ve söz kalıplarıyla belirli şeylerden anlamlar çıkarır, olumlu veya olumsuz hükümler verir. Kullanılan araç ve yöntemlere göre çeşitli fal türleri ortaya çıkar: Yıldız falı, el falı, kağıt falı ve zar falı gibi.

Dinimiz her türlü hurafeyi ve batıl inancı yasaklamıştır. Yasaklanan batıl inançlardan birisi de falcılıktır. İslam dini, falcılık ve büyücülükle her zaman mücadele etmiştir.

3.2.3. Sihir ve Büyü:

Büyü, ''Doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek savında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad.'' demektir.

Büyünün amacı insana ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaktır. Büyü, olağanüstü etkileyici bir güç ve bilgiye sahip olduğuna inanılan insanlara yaptırılır. Bunlara büyücü denilir .

Büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, hayvanlar, cisimler ve bazı şekiller kullanılır. Tarih boyunca büyüye başvuranlar olmuştur. Günümüzde gelişmiş toplumlarda bile büyüye ilgi duyanlar vardır.

Sihir kelimesi Kuranıkerim'de geçer. Büyü anlamını taşımakla beraber sihir, büyüden daha geniş kapsamlıdır. sihir yapan kişiye sihirbaz adı verilir.

Sihir ve büyüde Allah'ın irade ve gücünün üstünde işler başarılabileceği iddiası vardır .Bu iddialar ise büyücüye Allah'tan ve peygamberlerden daha büyük bir değer vermek anlamına gelir. Bu sebepten İslam dini sihiri, büyüyü büyük günahlardan saymış ve şiddetle karşı çıkmıştır. Sihir ve büyünün zararlarından korunmak için İslam geleneğinde ''Felak'' ve ''Nas'' surelerini okuyarak Allah'a sığınılır.

4. ŞEYTAN

Şeytan da cinler gibi ateşten yaratılmıştır. Uzun süre Allah'a ibadet etmiş ve melekler arasında yer almıştır.

Yüce Allah Hz. Adem'i yaratınca meleklerden ona secde etmelerini istemiştir. Bütün melekler Allah'ın buyruğuna uygun olarak Hz. Adem'e secde etmişlerdir.

Şeytan ise 11. ..Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm. ,, 1 diyerek Hz. Adem'e secde etmemiştir.

Bunun üzerine Allah: ''Öyleyse defol oradan, sen artık kovulmuş birisin...'' buyurarak şeytanı uzaklaştırmıştır. Şeytan, Allah'tan, insanların dirilecekleri güne kadar yaşama izni istemiş, bu da kendisine verilmiştir. Bundan sonra şeytan, insanları Allah'a giden yoldan uzaklaştırıp sapıtacağını söyleyerek Allah'ın katından ayrılmıştır.

Şeytanın yaptığı işleri şu şekilde sıralayabiliriz: .Şeytan, Allah'a karşı çıkan ilk varlıktır. Bu sebepten de Allah tarafından lanetlenmiştir. Hz. Adem ile eşinin ilk defa hata yapmalarına sebep olmuştur.

.Şeytan insanlar arasına düşmanlık ve kin tohumları atar. Bunu yaparken araç olarak içki ve kumar gibi çeşitli kötülükleri kullanır.

.insanlara yaptıkları işleri güzel gösterir ve onları doğru yoldan yüz çevirtir. insanların arasını açar, insanlara gurur ve kibir aşılar.

.insanların hatalarını süsler ve günah işlemelerini kolaylaştırır. insanları gizli işler ve hileler peşinde koşturur.

.insana Allah'ı anmayı unutturur; insanı Allah'ı inkara zorlar, her türlü kötülüğü insana emreder .

4. 1. Şeytan Kötülüğün Simgesidir

Melekler iyiliğin sembolü oldukları gibi şeytan da kötülüğün sembolüdür. Çünkü kötülüğün yapılmasında şeytan başrol oynar. Şeytan insanlara her zaman kötülükleri iyi, çirkinlikleri güzel gösterir. Bu şekilde insanları doğruluktan uzaklaştırmaya çalışır .

Şeytan, bütün dinlere göre Allah'a isyan etmiş bir varlıktır ve insanın baş düşmanıdır. Her türlü dini değerin, her türlü iyilik ve güzelliğin karşısındadır. Bu özellikleri ile kötülüğün simgesi olarak kabul edilmiştir. Şeytanın telkinlerinin aksini yapmakla, şeytanı yenmek mümkündür.

4.2. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kuranın Öğütleri

Yüce Allah kendisine içtenlikle inanıp ibadet eden insana şeytanın hiçbir zarar veremeyeceğini bildirmiştir. Şeytanın kötülüğünden korunmak konusunda Kuranıkerim'de şu şekilde öğütler vardır.

Ey insanlar! ...Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın, Şeytan şüphesiz sizin düşmanımızdır, siz de onu düşman tutun. ,,

Şeytanın kötülüklerinden korunabilmek için Allah'a sığınmak gerekir. Kuran, Allah'ın buyruklarına sıkı sıkıya sarılmamızı ve her zaman iyiliklere yönelmemizi öğütler.


Bizler günlük yaşantımızda her an meleklerle ve şeytanla birlikte yaşıyoruz.Onlar değişik şekillerde bize görünüyorlar.Bazan bir insan bazan bir kasırga bazan bir kuş olarak.

Geçen gün pazardan geliyordum.Pazar arabasını farkına varmadan okadar doldur muşum ki,çekmekte zorlanıyordum.Şöyle kenara çekildim.Nasıl taşıyacağımı düşünürken.Yanıma genç güler yüzlü bir çocuk geldi.

--Arabanıza gideceğiniz yere kadar götüreyim dedi.Olmaz zahmet olacak.Dediysem de çok duygulandım.Gözlerim yaşardı.

Bu basit bir olay gibi görünse de .Bu çocuk benim için Allahın bana yardımcı olarak gönderdiği bir melekti.

Şöyle bir düşünün günlük hayatta sizler de buna benzer olaylara rastlıyorsunuzdur.

Okuyucuma ;Selam sevgi saygılarımı gönderiyorum.


FONDAKİ RESİM KENDİ ÇALIŞMAM

Sitedeki
Yazarın
Önceki YazıSonraki Yazı
Önceki YazıSonraki Yazı
( Melekler Ve Görünmeyen Varlıklar başlıklı köşe yazı Ülkü AHISKA tarafından 19.04.2012 tarihinde sitemize eklenmiştir. Sitemizde yayınlanan yazının hukuki sorumluluğu , kullanılan materyaller ve yazının içeriği yazarlarına aittir.İzin alınmadan kaynak gösterilse bile sayfamızdaki eserler başka yerde yayınlanamaz. Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. )